"Fram" Arctic Climate Research Laboratory
Andrey Popov
Vladimir Smirnov
Alexander Makshtas
Alexey Pavlov
Vladimir Pavlov
Vasily & Andrey
Alexander Zinchenko
Alexandera Cherkasheva
Students Fram Arctic Laboratory 2009
Vasily Kustov
Tromso, 2009
Victor Ivakhov
Natalia Zakhvatkina
Nikita Zinovyev