"Fram" Arctic Climate Research Laboratory
Vladimir Pavlov
Mikhail Tretyakov
Jack Kohler
next page
next page
Tromso, 2005
from right top down: Berezina Elena, Pavlov Vladimir, Koc Nalan, Gerland Sebastian, Vasilyeva Dasha, Pryamikov Sergey, Razina Victoria, Solovyanova Irina, Alekseeva Tatyana, May Ruslan, Andreev Oleg, Tretyakov Misha, Rubchenya Andrey, Razumova Irina, Svyashchennikov Pavel, Ashik

Dasha Vasilyeva
Nalan Koc
Irina Solovyanova
Tromso, 2006
left to right: Nalan Koc, Alexander Makshtas, Jack Kohler
Jack Kohler
Nalan Koc, Vladimir Pavlov
Jack Kohler
Alexander Makshtas
Tatyana Alekseeva
Ruslan May
Andrey Rubchenia
Irina Solovyanova
Dasha Vasilyeva
photo by I.Ashik
photo by Victoria Razina
photo by I.Ashik